EVENEMENTS DIVERS A L'APPLIC/  DIVERSE GEBEURTENISSEN IN DE APPLIC

 

REUNION DE PROM/ PROMAVOND

 

promboef.jpg (15097 octets)

 

 

MARIAGE ROBERT MEYER  HUWELIJK

 

meyer.jpg (41770 octets)

 

 

MARIAGE  J-P WARNAUTS HUWELIJK 

DINAN (France)

 

warnauts.jpg (38708 octets)

 

 

FUTURS LANCE-PATATES/ TOEKOMSTIGE ARTILLERISTEN

W-E MIL A/TE BRAKEL (RFA/BSD)

 

 

artilleurs.jpg (29510 octets)